Books Donation

   

March 18, 2013, Amado V. Hernandez Elementary School, Manila