Tulong Tawid-Gutom

   

August 21, 2012, Ibayong Silangan, Naic, Cavite